หน้าแรก
หนังสือกฎหมาย
คู่มือสอบราชการ
วิธีการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
ติดต่อเรา
หมวดหมู่สินค้า
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 คดีแพ่งและอาญา
 คำพิพากษาฎีกา
 รวมคำบรรยาย1/73
 รวมคำบรรยาย 2/73
 หนังสือยอดนิยม
 หนังสือแนะนำ
 หนังสือมาใหม่
 ธงคำตอบ
 ประมวลกฎหมาย วิเเพ่ง เเละ วิอาญา
 ประมวลกฎหมาย เเพ่งเเละอาญา
 ประมวลกฎหมาย/พระราชบัญญัติอื่นๆ
 ย่อหลัก กฎหมาย
 คู่มือว่าความ/สอบทนายความ
 คู่มือสอบเนติฯ/อัยการ/ผู้พิพากษา
 หนังสือภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
 ชีทสรุปเตรียมสอบ
 ดูทั้งหมด
ตำราคำอธิบายกฎหมาย
 จูริส (หนังสือ พิสดาร)
 กฎหมายพยานหลักฐาน
 พร้อมสอบ (ก้องวิทย์)+พรายกระซิบ
 อ.เอื้อน ขุนเเก้ว
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายรัฐธรรมนูญ / ปกครอง /มหาชน
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 กฎหมายพิเศษอื่นๆ ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษี การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ
 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 กฎหมายเช่าซื้อ เช่าทรัพย์ ชื้อขาย
 กฎหมายที่ดิน
 กฎหมายหนี้ ละเมิด
 กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 กฎหมายครอบครัว /เด็กเเละเยาวชน / มรดก
 กฎหมายเเรงงาน/คดีเเรงงาน
 พ.ร.บ.ยาเสพติด
 กฎหมายตั๋วเงินและเช็ค
 กฎหมายการทุจริตและการละเมิด
 กฎหมายล้มละลาย
 ก้องวิทย์
 กฎหมายบัญญัติ
 ดูทั้งหมด
คู่มือเตรียมสอบราชการต่างๆ
 ตำรวจ / ทหาร
 นิติกร
 สายงานกฎหมายอื่นๆ ในหน่วยงานราชการ
 ดูทั้งหมด
หน้าแรก > สินค้า > คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย เรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิชา มหาคุณ
สินค้า
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย เรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิชา มหาคุณ


  

รหัสสินค้า : LW260
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ล้มละลาย เรื่องกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ วิชา มหาคุณ
ผู้แต่ง: วิชา มหาคุณ
ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ 3 : สิงหาคม 2559
จำนวนหน้า : 360 หน้า
ขนาด : 18.5x26 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน เข้าเล่ม ไสกาว
 
คำนำ
 
ในการพิมพ์ครั้งที่ 3
 
  พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วหลายครั้ง ได้ถึงคราวที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขครั้งใหญ่ ในปี 2558 และ 2559 ส่วนที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อการฟื้นฟูกิจการ คือ ระบบการอุทธรณ์ ซึ่งได้มีการจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาคดีที่มีการอุทธรณ์จากศาลล้มละลายกลาง แทนที่ศาลฎีกา ซึ่งทำหน้าที่มาแต่เดิม และกำหนดให้มีกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพิ่มเติมจากกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ นอกจากนี้ แม้วิสาหกิจขนาดใหญ่เองก็ได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพิ่มขึ้นจากบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
  การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ “คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย เรื่อง กระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้” ของผู้เขียน ซึ่งมอบให้สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา เป็นผู้จัดพิมพ์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้เขียนจึงรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขคำอธิบายดังกล่าวฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 โดยเร่งด่วน ทั้งนี้นอกจากได้มีการปรับปรุงคำอธิบายในส่วนที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายแล้ว ยังได้เพิ่มคำพิพากษาและหลักกฎหมาย เพื่อให้มีความชัดเจนขึ้นในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาต่อไป
  ขอขอบคุณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่รับภาระในการจัดพิมพ์ รวมทั้ง อาจารย์เอื้อน ขุนแก้ว ผู้ทำหน้าที่เรียบเรียงคำบรรยายของผู้เขียนรวมทั้งเป็นผู้ช่วยในการบรรยายของผู้เขียนบางคราวที่ผู้เขียนไม่สามารถบรรยายได้ ที่ช่วยซักถามหรือให้ข้อสังเกตต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ยิ่ง จนทำให้คำอธิบายสำเร็จบริบูรณ์ดังที่ตั้งใจไว้
 
สารบัญ
 
บทที่ ๑ วิวัฒนาการโดยสังเขปของระบบล้มละลาย
• กำเนิดแห่งระบบล้มละลาย
• ระบบล้มละลายในยุคกลาง
• กฎหมายล้มละลายของอังกฤษในยุคแรก
• กฎหมายล้มละลายของอังกฤษในปัจจุบัน
บทที่ ๒ บทบาทของศาลยุติธรรมในการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศ
• ข้อพิจารณาเบื้องต้น
• กระบวนการเยียวยาในระบบศาลยุติธรรม
• การจำแนกกระบวนการเยียวยา
• การประนอมหนี้เชิงป้องกันตามระบบกฎหมายฝรั่งเศส
• บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บทที่ ๓ หลักเกณฑ์การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เรียงลำดับมาตราและคำพิพากษาฎีกา
• แผนผังกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทที่ ๔ หลักเบื้องต้นของการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
• ภาพรวมของคดีฟื้นฟูกิจการ
• วัตถุประสงค์ของการฟื้นฟูกิจการ
• บทบาทของผู้เกี่ยวข้องในการฟื้นฟูกิจการและคดีล้มละลาย
• การปรับใช้กฎหมายในคดีฟื้นฟูกิจการ
• ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีฟื้นฟูกิจการ
บทที่ ๕ บทนิยามศัพท์
บทที่ ๖ กระบวนการร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
• ผู้ร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ
• มูลเหตุแห่งการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
• คำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
• ค่าขึ้นศาลและเงินวางประกัน
• การถอนคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
• การไต่สวนคำร้องขอ
• การคัดด้านคำร้องขอ
• การขยายอายุความ
บทที่ ๗ สภาวะพักการชำระหนี้
• ผลของคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ
• วัตถุประสงค์ของสภาวะพักการชำระหนี้
• จุดเริ่มต้นของสภาวะพักการชำระหนี้
• บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง
• ผลของสภาวะพักการชำระหนี้
• อำนาจศาลในการแก้ไขข้อจำกัดสิทธิ
• ขอบเขตความคุ้มครอง
• รายการและเงื่อนไขในการคุ้มครอง
• ผลของการฝ่าฝืนสภาวะพักการชำระหนี้
• การขอบรรเทาหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขสภาวะพักการชำระหนี้
บทที่ ๘ ผู้ทำแผน
• แนวทางการตั้งผู้ทำแผน
• คุณสมบัติของผู้ทำแผน
• อำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผน
• ผลของคำสั่งตั้งผู้ทำแผน
• กรณีที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาตั้งผู้ทำแผน
• การตั้งผู้บริหารชั่วคราว
• การเบิกค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผน
บทที่ ๙ การขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
• ความแตกต่างระหว่างการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายและในคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
• หนี้ที่จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้
• การขยายเวลา
• การแก้ไขคำขอรับชำระหนี้
• การออกเสียงลงคะแนน
• กฎหมายส่วนอื่นที่นำมาใช้กับการขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
• มูลแห่งหนี้ที่ขอรับชำระหนี้ในสิทธิไล่เบี้ย
• การขอรับชำระหนี้สำหรับเจ้าหนี้มีประกัน
• การขอรับชำระหนี้ในสิทธิไล่เบี้ย
• สิทธิที่จะได้รับชำระหนี้โดยไม่ต้องขอรับชำระหนี้
• การพิจารณาคำขอรับชำระหนี้
• ผลของการไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้
• การหักกลบลบหนี้
บทที่ ๑๐ กระบวนการอันสืบเนื่องจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
• คำชี้แจงเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้
• การทวงหนี้
• การเพิกถอนการฉ้อฉล
• การเพิกถอนการโอน
• กรณีปฏิเสธไม่ยอมรับทรัพย์สินของลูกหนี้หรือสิทธิตามสัญญา
• การตั้งกรรมการเจ้าหนี้
บทที่ ๑๑ แผนฟื้นฟูกิจการและการพิจารณาแผน
• รายการในแผนฟื้นฟูกิจการ
• การจัดกลุ่มเจ้าหนี้
• การลงคะแนนเสียงของเจ้าหนี้
• การขอเลื่อนการประชุมเจ้าหนี้
• การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน
• มติที่ยอมรับแผนของที่ประชุมเจ้าหนี้
• การขอแก้ไขแผน
• การรายงานผลการประชุม
• การพิจารณาของศาล
• ผลของคำสั่งศาลที่เห็นชอบด้วยแผน
• ผลกระทบของคำสั่งที่เกี่ยวกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้บริหารแผนและบุคคลอื่น
บทที่ ๑๒ การสิ้นสุดของคดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
บทที่ ๑๓ การแก้ไขแผนและการตั้งผู้บริหารคนใหม่ภายหลังศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน
• วิธีการขอแก้ไขแผน
• ผลจากการที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยขอเสนอขอแก้ไขแผน
• การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหารแผน
• การเลือกผู้บริหารแผนคนใหม่ และการตั้งผู้บริหารแผนชั่วคราว
• ผลของคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนคนใหม่
บทที่ ๑๔ การอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
• หลักการอุทธรณ์คดีฟื้นฟูกิจการ
• ผู้มีสิทธิอุทธรณ์
• คดีที่ศาลฎีกาอนุญาตให้อุทธรณ์
ภาคผนวก
• พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. ๒๔๘๓ หมวด ๓/๑
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗
• พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘
• ข้อกำหนดคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๙
• กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๕
• ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตลูกหนี้ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๗
• ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา พ.ศ. ๒๕๔๗
• ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๙


สินค้าใกล้เคียง
รหัสสินค้า : LW210
ถามตอบประเด็นสำ...
ส่งฟรี Flash
ราคา 160.00 บาท
รหัสสินค้า : LW151
พิชิตเนติฯ ข้อ ...
ส่งฟรี Flash / ลงทะเ...
ราคา 200.00 บาท
รหัสสินค้า : LW261
คำอธิบายกฎหมายล...
ส่งฟรี Flash / ลงทะเ...
ราคา 385.00 บาท
รหัสสินค้า : LW279
รวมกฎหมายล้มละล...
ส่งฟรี flash
ราคา 120.00 บาท
รหัสสินค้า : LW112
คำอธิบาย กฎหมาย...
ส่งฟรี Flash / ลงทะเ...
ราคา 420.00 บาท
รหัสสินค้า : LW12
คำอธิบายกฎหมายล...
ส่งฟรี Flash / ลงทะเ...
ราคา 420.00 บาท


   ราคา
220.00
210.00
บาท   


จำนวน ชิ้นเมื่อท่านได้ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว  

กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่การจัดส่ง เบอร์โทรติดต่อ
หลักฐานการโอน(เงิน)


Inbox มายัง facebook ร้านเพื่อนบัณฑิต
Line 087- 0787240 (พี่กุกไก่)


บัญชี  ชื่อ น.ส.สุภาพร ลิ้มวัฒนากูล
ธ.กรุงเทพ  บัญชีเลขที่
906-7-02816-8   
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธ.กสิกรไทย บัญชีเลขที่ 005-1-71975-1   
สาขา เดอะไนน์ เซ็นเตอรพระราม 9

ธ.กรุงศรีฯ  บัญชีเลขที่
307-1-36907-9 
สาขา ถนนศรีนครินทร์-กรุงเทพกรีฑา

ธ.ไทยพาณิชย์  บัญชีเลขที่
405-6-02299-9  
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ธ.ทหารไทย บัญชีเลขที่
156-2-18010-7  
สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
02-7191934 087-078-7240 (ais) 0870787240
           

 


 

© copyright , 2013. Engine by MakeReadyWeb.com All rights reserved.